Микроблейдинг
СВЯТ

Икономическа автаркия, съветски прецедент

/NovinarBG.com/ Думата „автаркия“ почти напълно изчезна от нашето ежедневие. През последните три десетилетия всякакви опити да се обсъжда възможността за преход на Русия към автаркичен икономически модел се възприемат като заплаха за изграждането на „пазарна икономика“ у нас.

Автаркия е дума от гръцки произход ( αὐτάρκεια ), означаваща самоосигуряване, самодостатъчност. Това означава състояние на икономиката на страната, когато тя не зависи от външния пазар на стоки и услуги. В съвремието и по-новото време, когато много страни започнаха да се движат по релсите на капитализма, започна процесът на интернационализация на икономическия живот, който унищожи всякакви прояви на икономическа автаркия. Последната започва да се възприема като вид абстрактен модел, който не може да съществува в реалния живот.

Заслужава да се отбележи определението за автаркия, което се съдържа в Голямата съветска енциклопедия (БСЭ) от първото издание (1926-1947 г.) Първият том на БСЭ, съдържащ статия за автаркия, е публикуван през 1926 г. – три години преди началото на индустриализацията в СССР. И ето какво четем: „ Автаркия в икономиката – теоретично възможна икономическа структура на държава, която може да съществува самостоятелно, независимо от външния внос и износ, поради местоположението си на територия, богата на природни ресурси (достатъчно плодородна земя, минерални богатства и др.). Като пример, който се доближава до А. в икономиката, може да се назоват Северноамериканските Съединени щати .

В горния текст специално обръщам внимание на думите „теоретично възможна икономическа структура на страната „. През 1926 г. авторът на статията и редакторите на тома на БСЭ все още вярваха, че икономическата автаркия или не е необходима, или е невъзможна за Съветския съюз и вероятно не му остава нищо друго, освен да бъде част от световната икономика.

А след две-три години съветското ръководство подготви внимателно обмислен план за индустриализация и определи основните му задачи. Имаше три задачи. Първо , преодоляване на икономическото изоставане на СССР от най-развитите страни на Запада. Второ, укрепване на отбранителната способност на мощна индустриална база . Трето , постигането на пълна независимост от световния пазар.

И в партийните и държавни документи от втората половина на 20-те години на миналия век на активно присъстваше мисълта на Й. В. Сталин , че само икономическата автаркия може да осигури на съветската държава суверенитет. Ставаше въпрос за същата неортодоксална идея като идеята на Сталин за възможността за изграждане на социализъм в една страна.

А Троцки и неговите многобройни поддръжници изхождаха от предпоставката, че е възможно да се изгради социалистическа икономика само след победата на пролетарската революция в световен мащаб.

Противниците на автаркията, представени от Николай Бухарин, Григорий Соколников, Евгений Преображенски и редица други представители на „лявата“, „десната“, „новата“, „обединената“ опозиция, смятаха, че търговията с капиталистическия свят ще бъде неизбежен атрибут на новата социалистическа икономика. И на XIV конгрес на КПСС (б) през декември 1925 г. в доклада си на конгреса Сталин за първи път изрази основните идеи на бъдещата индустриализация. И тогава той даде решителен отпор на Соколников:

Всички знаят, че сега сме принудени да внасяме техника. Но Соколников превръща тази необходимост в принцип, в теория, в перспектива на развитието. Говорих в доклада си за две основни, водещи, генерални линии за изграждане на нашата икономика. Говорих за това, за да изясня въпроса как да осигурим самостоятелно икономическо развитие на страната ни в условията на капиталистическо обкръжение.

Говорих в доклада за нашата генерална линия, за нашите перспективи, в смисъл да превърнем страната ни от аграрна в индустриална… Ако зациклим на етапа на развитие, на който трябва да внасяме оборудване и машини, а не да ги произвеждаме сами, то не можем да имаме гаранции срещу превръщането на страната ни в придатък на капиталистическата система.

Ето защо ние трябва да вземем курс към развитие на производството на средства за производство у нас… Да превърнем страната ни от аграрна в индустриална, способна сама да произвежда необходимото оборудване – това е същността , основата на нашата генерална линия.

Трябва да подредим нещата така, че мислите и стремежите на стопаните да са насочени в тази посока, в посока на превръщането на страната ни от страна, която внася оборудване, в страна, която произвежда това оборудване. Защото това е основната гаранция, че страната ни няма да бъде превърната в придатък на капиталистическата система.

Необходимостта от прехода на Русия към автаркичен модел на икономика се обсъжда и пише още преди революцията: Сергей Федорович Шарапов (1855-1911); Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907); Лев Александрович Тихомиров (1852-1923); Георги Василиевич Бутми (1856-1919); Александър Дмитриевич Нечволодов (1864-1938) и др.

Ще се спра на Л. Тихомиров. Идеите за преход към икономическа автаркия и преориентация от външния към вътрешния пазар се съдържат в неговите трудове: “ Земя и фабрика “ (1899), “ Въпроси на икономическата политика “ (1900), “ Монархическа държавност “ (1905). Тихомиров пише, че има няколко страни, които са много заинтересовани да развият световния пазар и да привлекат всички останали в него, превръщайки последните в обекти на постоянна експлоатация чрез външнотърговски механизми.

Тук Тихомиров на първо място назовава Англия: Някои държави с малка естествена територия решават проблема на икономическата си политика чрез високото развитие на преработващата промишленост, извличайки всичко останало, от което се нуждаят, чрез търговски обмен. Най-високият тип от този род е представен от Англия. Подобна икономическа политика изисква по-специално големи, надеждни пазари, което прави колониалната политика необходима както за отстраняване на излишните жители, така и за осигуряване на пазари. Този начин на икономика осигурява огромни ползи, но само при условие, че въпросната страна има слаби конкуренти .

По стъпките на Англия през последните десетилетия на XIX век тръгнаха страните от континентална Европа и северноамериканските Съединени щати. Ясно е, че развитите страни, които активно развиват своя износ, също активно увеличават своя внос. Зависимостта от външната търговия нараства както в страните от „богатия Север“, така и в страните от „бедния Юг“. В крайна сметка, смята Тихомиров, някогашната хармонична икономика и на двете страни е деформирана.

Така условието за независимостта на държавата е нейната икономическа автаркия. Вярно е, че Л. Тихомиров използва друг израз, който е близък по значение: „вътрешно самоудоветворение „. Пълно (100 процента) „самоудовлетворение“ той нарича “ идея на ума„. За по-голямата част от страните в началото на 20-ти век тази „идея на ума“ никога не може да стане реалност. Поради това, че пълното „самоудовлетворение” изисква многобройно население, богат набор от природни ресурси, обширни плодородни земи, трудолюбиви граждани, удобен терен (за движение на стоки в рамките на вътрешния пазар) и т.н.

В началото на 20 век , САЩ (въпреки значителния абсолютен мащаб на външната търговия), според Тихомиров, се доближи най-много до това, което той нарече „самоудовлетворение“, делът на вноса в покриването на вътрешните нужди на Новия свят беше само няколко процента.

А какво да кажем за Русия? Тя, според Тихомиров, също има всички предпоставки за пълно самоудовлетворение, но засега ги използва слабо: „Това е Русия, която, напротив, все още не може да излезе на този трънлив път на икономическо развитие .“

Една разумна икономическа политика на държавата трябва да бъде насочена към максимална замяна на външния пазар с вътрешния : „ Вътрешният пазар… е икономически най-изгодният и същевременно най-предпазеният от сътресения и злополуки пазар. Освен това, той може да бъде най-добре проучен от промишлеността и търговията и следователно най-безопасен от гледна точка на кризи на свръхпроизводство.“

Тихомиров обръща внимание, че вътрешният пазар, като гръбнак на националната икономика, също трябва да отговаря на редица изисквания. По-специално, на вътрешния стоков пазар не трябва да има много чужд капитал. В Русия, в началото на 20-ти век, тогавашният министър на финансите, Сергей Вите, изглежда, че насърчаваше развитието на вътрешния пазар чрез налагане на високи вносни мита.

Но с една ръка той насърчава вътрешния пазар, а с друга – притока на чужд капитал в руската икономика. И чужденците, намирайки се зад високата митническа ограда, много активно овладяха вътрешния пазар, получиха големи печалби и ги изведоха в своите страни.

Тихомиров пише за необходимостта от изтласкване на чуждия капитал от Русия: Друго условие за индустрията, предназначена за вътрешния пазар, е националният характер на капитала. Това означава, че за производството е необходимо да има капитал, притежаван от гражданите на дадена страна, с възможно намаляване на чуждия капитал, опериращ в нея . В този фрагмент виждам половинчатостта на предложенията на Тихомиров. Да, чуждият капитал трябва да бъде изтласкан. Но не е ли опасно за Русия запазването на националния капитал?

Първо , запазването на капитализма в Русия означава, че руската икономика ще продължи да се развива според капиталистическите закони, ще продължат да възникват кризи на свръхпроизводство. Второ, всеки капитал обикновено се ражда и прави първите си стъпки като „национален“, но след известно време така нареченият национален капитал неизбежно разяжда вътрешния пазар и икономическата автаркия.

Въпреки някои противоречия и несъответствия в концепцията на Тихомиров за „икономическа самодостатъчност“, неговите възгледи по проблема с автаркията бяха взети предвид при изготвянето на концепцията за индустриализация на СССР. Практическата реализация на идеите за прехода на страната към модела на икономическата автаркия се осъществява през 30-те години на ХХ век.

Съветската икономика от автаркичен тип стана първият прецедент в съвременната и най-новата история. Руската федерация може и трябва да го повтори.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на NovinarBG.com, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.novinarbg.com . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!??

Когато видите знака „фалшиви новини“, това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия YouTube канал: ЛИНК КЪМ YOUTUBE/c/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%92″ target=“_blank“>ЛИНК КЪМ YOUTUBE

Стани приятел на Новинар и във Facebook и препоръчай на своите приятели

Поглед

Още новини

Back to top button