ЗДРАВЕ

Какъв е редът за здравно осигуряване на родители на дете с ТЕЛК над 90%?

Моля да ми дадете информация за реда и процедурите, по които родители на деца с ТЕЛК над 90% могат да се освободят от задължителните здравни осигуровки?

Боряна Цветкова, гр. Плевен

Съгласно чл.40, ал.3, т.9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за човек с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, се осигуряват за сметка на държавния бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от ЗЗО.

В случай че тези хора имат доходи, върху които се дължат вноски за здравно осигуряване на основание чл.40, ал.1 от ЗЗО, за тях не се дължат здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.3, т.9 от ЗЗО. За родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за човек с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, получаващи в същото време и пенсия, здравноосигурителните вноски се дължат на основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО.

На основание ал.9 на чл.40 от ЗЗО с оглед формиране на здравноосигурителния им статус, хората по чл.40, ал.3, т.9 от закона удостоверяват при необходимост наличието на съответните обстоятелства по тази точка след представяне в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) на документи, издадени от компетентен държавен орган.

Тъй като предоставената информация е само насочваща, за уточняване на вашия въпрос следва да се обърнете към НАП. Това е институцията, в чиито задължения по закон влиза събирането на здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България.

Още новини

Back to top button