Микроблейдинг
БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Погасителна давност за публични вземания

Автор: адв. Станислав Калчев 

Катя Новоселска /юрист/

Безплатна консултация на тел. 0888 26 06 63 /Просто кажете “Рони ме изпраща”/

 

Погасителна давност за публични вземания.

Давностните срокове за този вид вземания са два – петгодишен и абсолютен десетгодишен.
Важно е да знаете, че началният момент, от който почва да тече погасителната давност при
публични вземания е различен от този за частните. Публичните вземания се погасяват с
изтичането на, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да
се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Следователно, ако дължите данък за 2022г. или ви е наложена глоба през същата година,
давностният срок ще започне да тече от 1 януари 2023г.
С абсолютната давност се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или
прекъсването на давността, освен когато:
 вземането е отсрочено или разсрочено;
 вземането е предявено в производство по несъстоятелност;
 е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или
събирането на публичното задължение;
 изпълнението е спряно по искане на длъжника;
 е подадена жалба за разрешаване на спор между Република България и друга държава
относно прилагане на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане.

Давността за публичните вземания спира, т.е. не тече (ефектът е идентичен със спирането на
давността на частните вземания):
 когато е започнало производство по установяване на публичното вземане – до
издаването на акта за тях, но за не повече от една година;
 когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно – за срока на
спирането;
 когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането – за срока на
разсрочването или отсрочването;
 когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;
 с налагането на обезпечителни мерки;
 когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи
установяването или събирането на публичното задължение.

При спирането, както при частните вземания, изтеклият до момента на спирането период от
време се взема предвид, а след отпадане на обстоятелствата, предизвикали спирането,
давностният срок продължава да тече и се събира със срока, който е изтекъл до момента на
спирането.

Давността на публичните вземания се прекъсва с издаването на акта за установяване на
публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако
актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната. Прекъсването на

давностния срок води до заличаване на изтеклото до момента време и започването на нов
давностен период.
Държавата и общината са длъжни да отпишат тези публични вземания, които са погасени по
давност, както и в случаите, предвидени с друг закон. Важно е да се отбележи, че по
отношение на вземанията, погасени с изтичането на петгодишния давностен срок, същите се
отписват по инициатива на длъжника.
Единствено публичните вземания, за които е изтекла абсолютната давност, се отписват
служебно от държавата и общините.

Катя Новоселска
Адв. Станислав Калчев

ПРОЧЕТТЕ СЪЩО : 

Какво е Давност и кога се прекъсва ?

Не бягайте от ЧСИ – безплатна консултация с адвокати

Back to top button