ЗДРАВЕ

Трябват спешни действия за осигуряване на достъп до медицински храни

Национална мрежа за децата и сдружение “Общност Мостове”, подкрепени от лекари, родители и представители на 24 граждански организации, изпратиха писмо до президента, парламентарните групи и здравните власти, с което за пореден път настояват за спешни действия за осигуряване на достъп до медицински храни на нуждаещите се пациенти.

В момента множество храни за медицинска употреба не се поемат от Националната здравноосигурителна каса: това са продукти за ентерално приложение, за редки заболявания, лекувани в домашни условия, за употреба по време на болнично лечение на пациенти без клинична пътека.

Това поставя стотици хора в ситуация, в която разчитат единствено на собствени или дарителски средства, за да си набавят жизненонеобходимата им медицинска храна. Поради икономическата бариера, има случаи на деца и млади хора, починали вследствие на недохранване.

Хора, буквално загинали от глад. Проблемите са налице от над 11 години, а от подадените сигнали и молби до момента няма резултат.

Сред основните проблеми, поради които пациентите остават без медицинска храна, са широкият спектър диагнози, които водят до състояние на невъзможност за приемане на храна по обичайния начин, липса на кодове в регистъра на заболяванията и нужда от актуализиране на списъка с медицински храни, които се реимбурсират от НЗОК. Дори за одобрените в него заболявания към момента липсва течна форма на храните.

Грижата за храненето на пациентите е основно човешко право! Инициаторите на този апел обръщат внимание, че необходимостта от осигуряване на безплатен достъп до храни за специални медицински цели е ясно заявена и от редица национални и европейски организации.

България получи писма от Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене и от председателя на Комитета по хранене на Германското общество за педиатрична медицина и медицина за възрастни.

Нещо повече, становището на Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене категорично заявява, че с приложението на ентералните храни всъщност разходите на здравната система за обгрижването на децата намалява съществено, тъй като навременната и правилната им употреба предотвратява усложненията при пациентите.

В този контекст се настоява в спешен порядък да бъде създаден план с ясни срокове и посочени отговорни кадри, който да осигури реимбурсирането на медицинските храни за лишените от това пациенти – деца и хора над 18 години, чието медицинско състояние налага приложението на тези храни. Стъпките, с които да бъде гарантирано това, обсъждани до момента в рамките на Министерството на здравеопазването и широк кръг лекари и медицински специалисти, са:

• Да се създаде механизъм, който позволява добавянето на код за малнутриция/малдигестия към основната диагноза/ заболяване – съгласно МКБ-10 това са кодовете Е43, Е44 и Е46.

• Да се актуализира списъкът на видовете медицински храни, които да бъдат добавени към Списъка с диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

• Да се изготви финансов разчет според броя пациенти с нужда от медицински храни.

• При първа възможност да се обяви договаряне с фирмите производители за доставка на медицински храни, включително течни форми, според актуализирания списък.

• Да започне воденето и изграждането на регистър на пациентите в България, които имат нужда от специална медицинска храна.

От сдруженията приветстват обявеното в публичното пространство намерение на Министерството на здравеопазването да създаде работна група с участието на лекари и специализирани граждански организации, която да работи за разрешаването на проблема и настояват за:

• изработването на ясен план със срокове и отговорници

• писмени протоколи от заседания и доклади за напредъка, които да бъдат достъпни за членовете на работната група и при смяна на кабинета

• специално внимание от страна на парламентарните групи върху развитието на този проблем.

Още новини

Back to top button